Spotkanie w Bonn 24 - 26.06. 2013

Teachers from Germany, France, Belgium and Polish  / Nauczyciele z Niemiec, Francji, Belgii i Polski
Teachers from Germany, France, Belgium and Polish / Nauczyciele z Niemiec, Francji, Belgii i Polski

Meeting students and teachers in BONN / Spotkanie uczniów i nauczycieli w BONN

 

Meeting in Bonn
The first day
On the night of October 7, 2013. Within the framework of the Comenius project we went on a trip to Bonn. Bus from our school took a group of sixth grade 8 students and three teachers. Guardians of the expedition were: p. Edith, p. Liliana and Mariusz. We had to overcome more than 800 km. The journey took 13 hours and passed us in a relaxed atmosphere. We were curious about what might be surprised on the spot. The school in Bonn greeted us students and teachers. We were invited for lunch. After the meal was organized integration activities. In the evening we went to the hostel where we were staying. Tired, but happy and excited after eating dinner we went for a short walk around the neighborhood.

 

Spotkanie w Bonn

Pierwszy dzień ( Alicja Chowra)

W nocy 7 X 2013 r. w ramach realizowanego projektu Comenius wyjechaliśmy w podróż do Bonn. Bus zabrał spod naszej szkoły grupę 8 uczniów klas szóstych i trzech nauczycieli. Opiekunami wyprawy byli: p. Edyta, p. Liliana i pan Mariusz. Mieliśmy do pokonania ponad 800 km. Podróż trwała 13 godzin i minęła nam w miłej atmosferze. Wszyscy byliśmy ciekawi co zastaniemy na miejscu. W szkole w Bonn przywitali nas uczniowie i nauczyciele. Zostaliśmy zaproszeni na lunch. Po posiłku zorganizowano zabawy integracyjne. Wieczorem udaliśmy się do hostelu, gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Zmęczeni, ale szczęśliwi i podekscytowani po zjedzeniu kolacji udaliśmy się na krótki spacer po okolicy.

 

Lista uczniów:

Alicja C, Dominika D, Jadwiga T, Jagoda P, Julia J, Hanna S, Mikołaj I, Paweł S

 

 

 

 


The meeting in Bonn - Nicholas Izban (day 2)

October 7 together with three teachers we set off on a four-day trip to Bonn as part of the Comenius project.

The second day of the stay began with breakfast, after which it was time to take some necessary things, then went by bus to the museum Koenig. Being on the spot, we sent a postcard with animals to our school. In the museum we saw the different geographical zones: desert, tundra, savanna, desert ice, deciduous forests of Europe and the plants and animals. We could touch the skin of a snake, rhinoceros horn and fur leopard, cheetah and leopard. In one of the rooms were real fish and lizards. Unfortunately, we missed everywhere descriptions of exhibits in English. Everything in the museum looked really realistic. From the museum we went to the center of Bonn, where he greeted us with a guide who took us to the history of the city. We visited the university, and then went to the observation deck, from which we admired the Rhine River and the skyline of Bonn. Another point of the trip was the town hall and post office building. We were also in the house of Ludwig van Beethoven, where he got acquainted with his work and a curriculum vitae. After sightseeing we had the opportunity to learn how you guide a few simple phrases in Polish. Then we went to the hotel where we had dinner and went to bed.

I think it was a good day. We visited Bonn, we know the history of this city, we are acquainted with the curriculum vitae and work of outstanding music. Enriched my knowledge and had a nice time.

The meeting in Bonn - Paul Szmagliński

3rd day of our stay in Bonn got up early in the morning and immediately went to breakfast. Then we went to our rooms to get ready to go to Cologne. When we were ready we got on the bus. After a quiet stint we started exploring the city. At first I did not notice the cathedral. When we looked at it until we caught his breath. Construction did an impressive impression was huge. After a while we started sightseeing. Then he had to start a picnic where in addition we have also participate school students from Belgium, Germany and France. Unfortunately, the bad weather we had to settle for the bread rolls. Once the weather improved we went to the gift shop. Then we went to the chocolate museum, but not visited it. For we go to the store full of various types of chocolate. Later we went to the sports museum, where it was very interesting. Because eventful day we went to the hostel.

I think the whole trip was very successful. Many when it learned and learned. Walking was not only informative, but also very interesting.

 

 

Spotkanie w Bonn – Mikołaj Izban (dzień 2)

 

7 października razem z trojgiem nauczycieli wyruszyliśmy na czterodniową wycieczkę do Bonn w ramach projektu Comenius.

    Drugi dzień pobytu rozpoczął się śniadaniem, po którym było trochę czasu na zabranie niezbędnych rzeczy, po czym udaliśmy się autokarem do muzeum Koenig. Będąc na miejscu wysłaliśmy pocztówkę ze zwierzętami do naszej szkoły. W muzeum oglądaliśmy różne strefy geograficzne: pustynie, tundrę, sawannę, pustynie lodowe, lasy liściaste Europy i roślinność oraz zwierzęta. Mogliśmy dotknąć skórę węża, róg nosorożca oraz futra pantery, geparda i lamparta. W jednej z sal znajdowały się prawdziwe ryby i jaszczurki. Niestety wszędzie brakowało nam opisów eksponatów w języku angielskim. Wszystko w muzeum wyglądało naprawdę realistycznie. Z muzeum udaliśmy się do centrum Bonn, gdzie przywitała nas pani przewodnik, która zapoznała nas z historią miasta. Zwiedziliśmy uniwersytet, a następnie udaliśmy się na taras widokowy, z którego podziwialiśmy rzekę Ren i panoramę Bonn. Kolejnym punktem wycieczki był miejski ratusz i budynek poczty. Byliśmy także w domu Ludwika van Beethovena, gdzie zapoznaliśmy się z jego twórczością i życiorysem. Po zakończonym zwiedzaniu mieliśmy okazję nauczyć panią przewodnik kilku prostych zwrotów w języku polskim. Następnie udaliśmy się do hotelu, w którym zjedliśmy kolację i poszliśmy spać.

 

Uważam, że był to udany dzień. Zwiedziliśmy Bonn, poznaliśmy historię tego miasta, zapoznaliśmy się z życiorysem i twórczością wybitnego muzyka. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę i miło spędziliśmy czas.

 

 

Spotkanie w Bonn - Paweł Szmagliński

3 dnia naszego pobytu w Bonn wstaliśmy wcześnie rano i od razu udaliśmy się na śniadanie. Następnie poszliśmy do naszych pokoi się przygotować do wyjazdu do Kolonii. Gdy byliśmy już gotowi wsiedliśmy do autokaru. Po spokojnym przejeździe rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. W pierwszej chwili nie zauważyliśmy katedry. Gdy na nią spojrzeliśmy, aż nam dech w piersiach zaparło. Budowla robiła imponujące wrażenie, była ogromna. Po chwili zaczęliśmy zwiedzanie. Następnie miał się rozpocząć piknik w którym oprócz nas mieli wziąć udział również uczniowie szkół z Belgii, Niemiec i Francji. Niestety przez złą pogodę musieliśmy zadowolić się jedynie bułkami. Gdy już pogoda się poprawiła poszliśmy do sklepu z pamiątkami. Następnie pojechaliśmy do muzeum czekolady, ale nie zwiedzaliśmy go. Za to mogliśmy pójść do sklepu pełnego najróżniejszych rodzajów czekolady. Później udaliśmy się do muzeum sportu, gdzie było bardzo ciekawie. Bo dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do hostelu.

 

Uważam, że cały wyjazd był bardzo udany. Wiele się podczas niego dowiedzieliśmy i nauczyliśmy. Zwiedzanie było nie tylko pouczające, ale i bardzo ciekawe.