Fun with the nuts / Zabawy z nakrętkami - zajęcia w klasie I

"CPR (Captain Planet Reloaded)"- The work of students / Prace uczniów

Make your own slide show at Animoto.

Make your own slideshow at Animoto.

Make your own slideshow at Animoto.

Kącik naszego projektu

Collection battery / Zbiórka baterii

Eco Team and ELECTRO RUBBISH / Eko Drużyna i ELEKTROŚMIECI

Biodegradation / Biodegradacja - zajęcia w klasie III

Make your own slideshow at Animoto.

Tournament ecological and mathematical./ Turniej ekologiczno matematyczny.

March 14 - DAY BY π = 3.14 / 14 marca - DZIEŃ LICZBY π =3,14

           14 March 2013 was held ' Tournament ecological mathematical " .

 

That day also celebrated the day the number of PI .

 

The tournament was attended by students of classes IV - VI

The aim of the event was :

• Implementation of the Comenius projects ,

• promoting appropriate environmental attitudes ,

• raising awareness on issues related to environmental protection ,

• revision and consolidation of knowledge and skills in mathematics,

• developing abilities and interests ,

• developing skills for interacting in a team.

 

Students competed in seven parallel groups representing each class.

The task of each group was :

• Fulfillment of plastic : on " Biodegradable " and an explanation of her .

• Solution tasks that realized to the need to protect the environment

in which we live.

• demonstrate efficiency in throwing to the target.

 

Everything was assessed by a jury composed of : Ms. Emilia Ludek , Lilianna Komasińska , Teresa Dembińska .

 

14 marca 2013 odbył się „Turniej ekologiczno matematyczny”.

 

Tego dnia obchodziliśmy również dzień liczby PI.

 

W Turnieju uczestniczyli uczniowie klas IV - VI

Celem turnieju było:

• Realizacja zadań projekty COMENIUS,

• propagowanie właściwych postaw proekologicznych,

• uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska,

• powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności matematycznych,

• rozwijanie zdolności i zainteresowań,

• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

 

Uczniowie rywalizowali w siedmiu równoległych grupach reprezentujących poszczególne klasy.

Zadaniem każdej grupy było:

• Wykonanie pracy plastycznej: na temat „Biodegradacji ” i objaśnienie jej.

• Rozwiązanie zadań, które uświadamiały konieczność ochrony środowiska

w którym żyjemy.

• Wykazaniem się sprawnością w rzucaniu do celu.

 

Wszystko oceniane było przez jury w składzie: p. Emilia Ludka, Lilianna Komasińska, Teresa Dembińska.