Lessons and activities about the water. / Lekcje i zajęcia o wodzie.

LITTLE BIG WATER DROPLETS


            


Subject: " As water flows into the housing? " - Make a simple water purifying filter .
Operational objectives :
The child learns the way of water from reservoirs to homes , enriches vocabulary of words : filters, sewage treatment , mineral water , developing the habit of drinking only boiled water or mineral , understands the need to save water , meets a simple action filter.
Methods: Verbal - staging using silhouettes , the conversation ; oglądowe : show ; open: practical action.
Aids : a drawing showing the flow of water from the tanks to the apartments and its return to the body of water , large plastic bottles , cotton, sand , charcoal.
Mileage :
Talking to children about " Where does the water in the tap ? " Children give different solutions .
The staging of the line T. Fiutowski "Conversation with a drop of water " - the use of silhouettes : girls and water droplets .
Interview with a drop of water
Blob : I drop , a drop of much needed water.
Girl : Who ? Droplet : People .
Girl : For what?
Droplet : For drinking, washing and cooking, dishwashing and cleaning .
Girl : How come , kropelko ?
Droplet : From the river.
Girl : Oh , you're not clean ! Because the river drips .
Blob : The guests do not come dirty . Wash me clean way .
Girl : What are intensively way?
Droplet : Through various strainers , filters and pipes. I'm swimming more and more clear. Amazingly , up .
Girl : Your purity worthy of praise ...
Blob : My ? This unprecedented effort of many people to drink , to wash , to wash for you and for people of all do not run ever in pure water taps .
Children watching an illustration of the flow of water from the reservoir into apartments. On the basis of the picture and staging answer the questions :
What is the place where the purified water? How do you get it to housing? Why you should drink
boiled water ? What kind of water you drink nieprzegotowaną ? ( mineral )
Children drink non-carbonated mineral water from disposable cups .
Fun Movement " water droplets " - imitative . Children show how water drops dripping from the tap. Standing , descend into the squat , fingers gently tapping on the carpet, once silent, once loudly .

MAŁA WIELKA WODY KROPELKA


Temat:
„Jak woda płynie do mieszkań?" - wykonanie prostego filtra oczyszczającego wodę.
Cele operacyjne:
Dziecko poznaje drogę wody od zbiorników wodnych do mieszkań, wzbogaca słownik o wyrazy: filtry, oczyszczalnia, woda mineralna, wyrabia nawyk picia tylko wody przegotowanej lub mineralnej, rozumie konieczność oszczędzania wody, poznaje działanie prostego filtra.
Metody: słowne - inscenizacja z wykorzystaniem sylwet, rozmowa; oglądowe: pokaz; czynne: działania praktyczne.
Pomoce: rysunek przedstawiający przepływ wody ze zbiorników do mieszkań i jej powrót do akwenu, duże plastikowe butelki, wata, piasek, węgiel drzewny.
Przebieg:
Rozmowa z dziećmi na temat: „Skąd się bierze woda w kranie?" Dzieci podają różne rozwiązania.
Inscenizacja wiersza T. Fiutowskiej „Rozmowa z kroplą wody" - wykorzystanie sylwet: dziewczynki i kropelki wody.
Rozmowa z kroplą wody
Kropelka: Jestem kroplą, bardzo potrzebną kroplą wody.
Dziewczynka: Komu? Kropelka: Ludziom.
Dziewczynka: Do czego?
Kropelka: Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i do sprzątania.
Dziewczynka: Skąd przychodzisz, kropelko?
Kropelka: Z rzeki.
Dziewczynka: Oj, nie jesteś czysta! Bo do rzeki spływają ścieki.
Kropelka: W gości brudna nie przychodzę. Piorą mnie do czysta w drodze.
Dziewczynka: Jaką odbywasz drogę?
Kropelka: Przez różne sitka, filtry i rury. Płynę coraz bardziej czysta. O dziwo, do góry.
Dziewczynka: Twoja czystość warta pochwały...
Kropelka: Moja? To wielu ludzi trud niebywały, by do picia, do prania, do mycia dla was i dla ludzi wszystkich nie zabrakło nigdy w kranach wody czystej.
Dzieci oglądają ilustrację przedstawiającą przepływ wody ze zbiornika do mieszkań. Na podstawie obrazka i inscenizacji odpowiadają na pytania:
Jak nazywa się miejsce, gdzie oczyszcza się wodę? W jaki sposób dostaje się ona do mieszkań? Dlaczego należy pić
przegotowaną wodę? Jaką wodę można pić nieprzegotowaną? (mineralną)
Dzieci piją niegazowaną wodę mineralną z kubeczków jednorazowych.
Zabawa ruchowa „Kropelki wody" - naśladowcza. Dzieci pokazują, jak kapią krople wody z kranu. Stojąc, zniżają się do przysiadu, paluszkami delikatnie uderzając o dywan, raz cicho, raz głośno.

Tournament - ecological mathematical / Turniej ekologiczno - matematyczny


                                                     Day number π

 

        
Like last year, and two years ago March 14, 2014 remembered about a particular date associated with the number π .

Class IV, V and VI participated in the Tournament ecological - mathematical , thus implementing the Comenius project tasks .

      
Students showed a lot of ability , skills and knowledge. Struggles evaluated jury: Teresa Dembińska , Renata Cooper and Emilia Ludek .
Among the classes IV proved to be a better class IVa,
while among classes V Vc best falls .
The best result was one of the VIb - CONGRATULATIONS !

 

During the tournament also evaluated previously done by teams from different classes, art works associated with randomly selected subjects

 

          
Topics of artwork :


1 ) " Power of Water"

2 ) " Water transport "

3) " Tourism and leisure on the water "

4) " Rivers and Lakes "

5) " Aquatic plants "

6) " Life in the Water"

7) " Drought ...... "

 

The best work under the title : " Water transport " was made by a team of Class IVb - CONGRATULATIONS !

 

Dzień liczby π

 

        Podobnie jak w ubiegłym roku oraz dwa lata temu 14 marca 2014  pamiętaliśmy o szczególnej dacie związanej z liczbą π.

Klasy IV, V i VI uczestniczyły w Turnieju ekologiczno – matematycznym, realizując tym samym zadania projektu COMENIUS.

      Uczniowie wykazali się wieloma zdolnościami, umiejętnościami i wiedzą. Zmagania oceniało jury w składzie: Teresa Dembinska, Renata Bednarz i Emilia Ludka.
Wśród klas IV lepszą okazała się klasa IVa,
natomiast wśród klas V najlepiej wypada Vc.
Najlepszy wynik należał do VIb – GRATULUJEMY!

 

Podczas turnieju oceniono również, wcześniej wykonane przez zespoły z poszczególnych klas, prace plastyczne związane z wylosowanymi tematami

 

          Tematy prac plastycznych:


1) „Elektrownie wodne”

2)  „Transport wodny”

3)  „Turystyka i wypoczynek nad wodą”

4)   „Rzeki i jeziora”

5)   „Rośliny wodne”

6)    „Życie w wodzie”

7)   „Susza……”

 

Najlepsza praca pod tytułem: „Transport wodny” została wykonana przez zespół z klasy IVb – GRATULUJEMY!

Pierwszy dzień wiosny!

Compost / Kompost

 Compost - organic fertilizer made from plant and animal waste as a result of partial aerobic decomposition (decay) by microorganisms through a process of composting windrow composting, kompostownikach or special bioreactors, indeed composting toilets.

 

Compost enriches the soil with humus, increases the capacity of water and air. It makes the soil becomes breezy
and plump. It improves plant growth and development. It is used as a component of the substrate for the cultivation of vegetables and flowers discount
and pot, as well as organic fertilizer in agriculture, horticulture and gardening, parks and gardens. Compost does not adversely affect either the plants or animals that live in it regardless of the dose.

 

Kompost nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych w wyniku częściowego, tlenowego rozkładu (butwienie) przez mikroorganizmy poprzez proces kompostowania w pryzmach kompostowych, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach, tudzież toaletach kompostujących.

 

Kompost wzbogaca glebę w próchnicę, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną. Sprawia, że gleba staje się przewiewna
i pulchna. Poprawia wzrost i rozwój
roślin. Stosuje się go jako składnik podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych
i doniczkowych, a także jako nawóz organiczny w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie, w parkach i ogrodach. Kompost nie ma szkodliwego wpływu ani na rośliny czy też na zwierzęta w nim żyjące niezależnie od zastosowanej dawki.

 

 

 

Ecology in geometry / Ekologia w geometrii