ACTIVITIES / Działania

Winners ecological competitions. / Zwycięzcy konkursów ekologicznych.


"CARED ABOUT RULES AND ALWAYS separate waste"

 

Municipal Treatment Plant-dump organized for primary school students in the competition line-limerick and an artwork about waste segregation. Summary of the competition and awards ceremony was held on June 6 in a log. And here are the winners:

 

Julia Yurchenko (class V b) Second place - Limerick

Berry Pachowicz (class V b) special distinction - a limerick

Jadwiga Tyrka (class V b) distinction - Limerick

Paul Janicka (class II a) award - your artwork

 

Congratulations!

 

„PILANIE DBAJĄ O ZASADY I ZAWSZE SEGREGUJĄ ODPADY”

 

Miejski Zakład Oczyszczania –Wysypisko zorganizował dla uczniów szkół podstawowych konkurs na wiersz-limeryk i pracę plastyczną o segregacji odpadów. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 6 czerwca w Kłodzie. A oto zwycięzcy:

 

Julia Jurczenko ( kl. V b)  II miejsce  - limeryk

Jagoda Pachowicz ( kl. V b) specjalne wyróżnienie – limeryk

Jadwiga Tyrka ( kl. V b)  wyróżnienie – limeryk

Paula Janicka ( kl. II a)  wyróżnienie – praca plastyczna

 

Gratulujemy!

 

Day of foreign languages./ Dzień języków obcych.

On Friday May 17th we celebrated in our school holiday languages. It was a special day , because it was not traditional classroom , in the school auditorium could watch the performances of students

in English and German.

Some English ran under the slogan " Angielski brings people together" . We had the opportunity to admire the ability of language and acting students in grades fifth and sixth presented in three different productions . The young actors turned out to be terrific . He presented to the school choir , performing English songs , and we had the opportunity to listen to the recitation of the students. Undoubtedly, a major attraction was to visit the British queen. In this role she played Abby in class III b, which is the accompaniment of the bell Big Ben invited the class of the famous English tea and delicious cookies baked by the English recipe. At the end of the meeting with the English language there are people dressed as famous characters , such as King Arthur , Winston Churchill , princes of Wales , Hansel and beans for famous athletes, actors and designers. The task of the audience was their diagnosis , which was not easy.

Part of the German : " Deutschtag " children presented a beautiful concert, which largely refer to Landeskunde , or special fields of German-speaking countries .

At the beginning of the children presented Germany , Austria, Switzerland and the Principality of Liechtenstein , presented national flags of these countries and their capitals . Viewers have the opportunity to listen to the national anthem of the Federal Republic of Germany, refer to the elements of the history of this country ; learned a lot about the area , geographic location , the federal states ( Bundesländer ) . The students presented interesting facts about the German language , while the distal part of the concert was divided into thematic groups : Education, Science , Culture, Literature, traditions and customs, economy , Trivia , habits , Sports , Stereotypes , Kitchen and others.

During the concert, there were quizzes and competitions , including language quiz : Who is the most thoroughly read German longest words - nouns complex? and competition from the knowledge of fairy tales : Grimm or Andersen ?

 

W piątek  17 maja obchodziliśmy w naszej szkole  święto języków obcych. Był to wyjątkowy dzień, gdyż nie było tradycyjnych lekcji , a w szkolnej auli mogliśmy obejrzeć  występy uczniów

w języku angielskim i niemieckim.

Część anglojęzyczna przebiegła pod hasłem „English brings people together”. Mieliśmy  okazję  podziwiać  zdolności językowe i aktorskie uczniów klas piątych i szóstych zaprezentowane w trzech różnych przedstawieniach. Młodzi aktorzy okazali się rewelacyjni. Zaprezentował się również szkolny chór, wykonując angielskie piosenki oraz mieliśmy okazję wysłuchać recytacji uczniów . Niewątpliwie dużą atrakcją były odwiedziny brytyjskiej królowej. W tę rolę  wcieliła się Amelka z klasy III b, która przy wtórze dzwonu Big Bena zaprosiła klasy na słynną angielską herbatę oraz na przepyszne ciasteczka pieczone według angielskiej receptury. Pod koniec spotkania z językiem angielskim  pojawiły się osoby przebrane za słynne postaci, np. króla Artura, Winstona Churchilla,  księżne Walii, Jasia Fasolę oraz za sławnych sportowców, aktorów i projektantów. Zadaniem publiczności było ich rozpoznanie, co nie było takie łatwe.

W części niemieckiej: „Deutschtag”  dzieci zaprezentowały piękny koncert, który w dużej mierze odnosił się do Landeskunde, czyli realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego.

Na początku dzieci prezentowały Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Księstwo Liechtenstein, przedstawiały flagi narodowe tych państw i ich stolice. Widzowie mieli okazję wysłuchać hymnu Republiki Federalnej Niemiec, zapoznać się z elementami historii tego kraju; dowiedzieli się sporo na temat powierzchni, położenia geograficznego, krajów związkowych (bundeslandów). Uczniowie prezentowali ciekawostki na temat języka niemieckiego, natomiast dalsza część koncertu podzielona była na grupy tematyczne: Edukacja, Nauka, Kultura, Literatura, Tradycje i zwyczaje, Gospodarka, Ciekawostki, Przyzwyczajenia, Sport, Stereotypy, Kuchnia i inne.

W trakcie koncertu odbywały się quizy i konkursy, m.in. quiz językowy: Kto najdokładniej odczyta po niemiecku najdłuższe wyrazy – rzeczowniki złożone? oraz konkurs ze znajomości bajek: Grimm czy Andersen?

 

Segregation and recycling / Segregacja i recykling - zajęcia w klasach II

Spring cleaning / Wiosenne porządki

Segregation of waste / Segregacja odpadów - zajęcia w klasie III

DAY OF NATURE - show "EKO-CAP" / DZIEŃ NATURY - przedstawienie "EKO-KAPTUREK" dla przedszkolaków.

DAY OF NATURE musically / DZIEŃ NATURY muzycznie - zajęcia dla przedszkolaków

Biodiversity - The exhibition of exotic animals / Wystawa zwierząt egzotycznych - bioróżnorodność