The second meeting of the Pile - report / Drugie spotkanie w Pile


"Water and its importance " was the motto ran next meeting of the Comenius project implementing partner .

Teachers from France, Germany and Belgium were guests in our facility from March 31 to April 2. On Sunday, the first meeting of the partnership , we discussed ways of obtaining heat from deep within the Earth .

On Monday we welcomed our partners presentation prepared by the teachers, students and preschoolers .

The children presented their skills , playing and setting in delight both visitors and teachers , and our students . Choir prepared by Ms Caroline Pettke greeted us " Ode to Joy" , a song sung by Fri " Captain Planet " written and composed by Mr. Slawomir Graczyk . Students Class VI prepared by Mr. Blaszczyk presented Bogumiła presentation in English. Group of class I prepared by Mr. Lilianna Komasińską sang in English. Lots of fun raised protrusion group of preschoolers prepared by Ms Agnieszka Juszczak . Great also presented the students performing the song " Keine grenzen "

After the solemn meeting and a brief discussion, the guests went to the Wastewater Treatment Plant GWDA according to a predetermined plan. The stay was very interesting , professional treatment staff explained the processes occurring during purification , for which I thank you.

On Tuesday, a group of students from our school and guests visited the Tri-City .

We participated in the demonstration lessons prepared by the staff " Gdynia Aquarium ," and watched specimens of marine fauna and flora . We visited also the most interesting objects of the Old Town of Gdansk .

The last day of the visit of partners is primarily a discussion of the tasks for the next few months and plan a meeting in Paris. In addition, guests observed the classes conducted by Mr. M. Sadowska , Mr R. Cooper , Mr. E. Walewska , Mr. A. Juszczak also visited the class partnership Mr. M. Glinka .

Lots of fun made gifts and presents to students who have received from our partners , mostly made yourself.

Teachers exchanged experience troubleshooting teaching and education , as well as ecological .

Now we are preparing to leave for France. See you in Paris!

 

„Woda i jej znaczenie”  pod takim hasłem przebiegało kolejne spotkanie grupy partnerskiej realizującej projekt COMENIUS.

Nauczyciele z Francji Niemiec i Belgii gościli w naszej placówce od 31 marca do 2 kwietnia. W niedzielę odbyło się pierwsze spotkanie grupy partnerskiej, omówiliśmy sposoby pozyskiwania ciepła z głębi Ziemi.

W poniedziałek powitaliśmy naszych partnerów przedstawieniem przygotowanym przez nauczycieli, uczniów i przedszkolaki.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, bawiąc i wprawiając w zachwyt zarówno gości jak i nauczycieli, i uczniów naszej szkoły. Chór przygotowany przez p. Karolinę Pettke powitał nas „Odą do radości”, zaśpiewał również piosenkę pt. „Kapitan Planeta” napisaną i skomponowaną przez p. Sławomira Graczyka. Uczniowie klasy VI przygotowani przez p. Bogumiłę Błaszczyk zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim. Grupa z klasy I przygotowana przez p. Liliannę Komasińską zaśpiewała po angielsku. Dużo radości wzbudził występ grupy przedszkolaków przygotowany przez p. Agnieszkę Juszczak. Wspaniale zaprezentowały się również uczennice wykonujące piosenkę „Keine grenzen”

Po uroczystym spotkaniu i krótkiej naradzie goście wyjechali do Oczyszczalni Ścieków GWDA zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Pobyt był bardzo ciekawy, pracownicy oczyszczalni profesjonalnie objaśnili procesy zachodzące podczas oczyszczania, za co serdecznie dziękujemy.

We wtorek grupa uczniów z naszej szkoły oraz goście odwiedziła Trójmiasto.

Uczestniczyliśmy w lekcji pokazowej przygotowanej przez pracowników „Akwarium Gdyńskiego”, a także oglądaliśmy okazy fauny i flory morskiej. Zwiedzaliśmy również najciekawsze obiekty Starówki gdańskiej.

Ostatni dzień wizyty partnerów to przede wszystkim  omówienie zadań na najbliższe miesiące oraz zaplanowania spotkania w Paryżu. Ponadto goście obserwowali zajęcia prowadzone przez: p. M. Sadowską, p. R. Bednarz, p. E. Walewską,                 p. A. Juszczak odwiedzili też klasę partnerską p. M. Glinki.

Dużo radości sprawiły uczniom upominki i prezenty, które otrzymali od naszych partnerów, przeważnie wykonane samodzielnie.

Nauczyciele wymienili doświadczenia związane z rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych, a także ekologicznych.

Teraz przygotowujemy się do wyjazdu do Francji. Do zobaczenia w Paryżu!

Protection of water resources-seizure / Ochrona zasobów wodnych-zajęcia

School English Song Contest / Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Energia wodna

Helbals /Zielnik