About the project / O projekciePROJECT DESCRIPTION

Environmental degradation has become one of the main problems of the modern world . Deforestation , degradation of the ozone layer , disruption of the ecosystem, are issues that are brought to public attention .

Along the lines of the main characters from the cartoon " Captain Planet " , we encourage students to create their own character, with which you can work together to solve environmental problems in the partner countries . Under the slogan " Yes ! Strength is in us ! " will conduct seminars, workshops, etc. , in which students and teachers from friendly countries will develop their knowledge about environmental protection. After the preparatory phase of the knowledge gained will be used in practice , both by informing the community involved in this project ( journal, blog , games on the protection of the environment , exhibitions, etc. . ) And through activities that directly help to combat the effects of pollution (planting trees , recycling activities , etc. . ) . In the first year of the project will focus on the activities of groups involved in the project such as , for example, the study of geographical and historical conditions of the communities from which we come , knowledge and awareness of common environmental issues, as well as the individual approach of each partner country . In the second case , the emphasis will be on practical measures to help communities involved in the fight against environmental degradation.

OPIS PROJEKTU

Degradacja środowiska stała się jednym z głównych problemów współczesnego świata. Wycinanie lasów, degradacja warstwy ozonowej, zakłócenia ekosystemu, to kwestie, które zwracają uwagę opinii publicznej.

Wzorując się na głównej postaci z kreskówki "Kapitan Planeta", zachęcamy uczniów do stworzenia własnego bohatera, z którym można wspólnie działać, aby rozwiązać problemy ochrony środowiska w krajach partnerskich. Pod hasłem "Tak! Siła jest w nas!" będziemy prowadzić seminaria, warsztaty , itp., w których uczniowie i nauczyciele z krajów zaprzyjaźnionych będą rozwijać swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Po tej fazie przygotowawczej zdobyta wiedza będzie wykorzystana w praktyce, zarówno poprzez informowanie społeczności zaangażowanej w ten projekt (dziennik, blog, gry na temat ochrony środowiska, wystawy, etc.) oraz poprzez działania, które bezpośrednio pomogą w zwalczaniu skutków zanieczyszczenia (sadzenie drzew, działania recyklingu odpadów, etc.). W pierwszym roku realizacji projektu będziemy koncentrować się na działaniach grup uczestniczących w projekcie takich jak, np. badanie geograficznych i historycznych uwarunkowań społeczności, z których pochodzimy, wiedzy i świadomości wspólnych zagadnień ochrony środowiska, a także indywidualnego podejścia poszczególnych krajów partnerskich. W drugim zaś roku nacisk zostanie położony na praktyczne działania, aby pomóc społecznościom zaangażowanym w walce z degradacją środowiska.

 

 OBJECTIVES and STRATEGY

1 Raising awareness of students of the importance of environmental protection.

2 Promoting international cooperation and communication between students and teachers in different European countries .

3 Use of information and communication technologies within the project.

4 Sharing good practices in partner countries.

5 Support for innovation in school clubs of a environmental protection.

6 learning language skills of partner countries.

7 Ensure that students will protect their schools , homes, neighborhood environment.

8 Developing creativity and teamwork and competitive spirit by participating in practical activities .

9 Awareness validity of volunteering through its initiating and engaging .

 

Environment and nature, are very important for all of us , and we need to provide a place to live for future generations. And here is how we are going to do it:

1 seminars , the creation of auxiliary materials, which should include information about why it is important to protect the environment . Supporting materials will be used by teachers in the classroom .

2 bilateral visits , website, forum , magazine .

3 Using the Internet , library , projector and printer.

5 Working with environmental organizations from other schools and the local community . Teachers and students involved in the project will establish the principles of Eco Clubowe in each school.

6 " Display" - the most commonly used word - related to the environment - translated into all the languages of the project and represented by images prepared by the students .

7 Practical classes with the protection of the environment - planting trees ; awareness of people (leaflets ) , Eco parade .

8 Each country presents its own traditions (traditional evening - dancing , food ... )

9 sketches , essays, Eco memoir , poems , riddles on topics related to the environment .

10 Practical activities with local institutions.

CELE PROJEKTU i STRATEGIA

1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów w zakresie znaczenia ochrony środowiska.

2. Wspieranie współpracy międzynarodowej i komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami w różnych krajach europejskich.

3. Wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu.

4. Dzielenie się dobrymi praktykami w krajach partnerskich.

5. Wspieranie innowacji w szkolnych klubach o tematyce ochrony środowiska.

6. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem krajów partnerskich.

7. Upewnienie się, że uczniowie będą chronić swoje szkoły, domy, sąsiedztwa, środowiska.

8. Rozwijanie kreatywności i pracy zespołowej oraz ducha rywalizacji poprzez udział w działaniach praktycznych.

9. Uświadomienie ważności wolontariatu poprzez jego inicjowanie i angażowania się .

 

Środowisko i przyroda, są bardzo ważne dla nas wszystkich, a my musimy zapewnić miejsce do zamieszkania przyszłym pokoleniom. A oto            jak zamierzamy to zrobić:

1. Seminaria, tworzenie materiałów pomocniczych, które powinny zawierać informacje o tym, dlaczego ważna jest ochrona środowiska naturalnego. Materiały pomocnicze będą wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach.

2. Wizyty obustronne, strona internetowa, forum, czasopismo.

3. Korzystanie z Internetu, biblioteki, projektora i drukarki.

5. Współpraca z organizacjami ekologicznymi z innych szkół i społecznością lokalną. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie ustalą zasady działania Eco Clubów w każdej szkole.

6. "Zobrazowanie" - najczęściej używane słowo - związane ze środowiskiem – przetłumaczone na wszystkie języki projektu oraz reprezentowane przez obrazy przygotowane przez uczniów.

7. Praktyczne zajęcia z ochrony środowiska - sadzenie drzew ; uświadamianie ludzi (ulotki), Eco parady.

8. Każdy kraj prezentuje swoje tradycje (tradycyjny wieczór - taniec, potrawy ...)

9. Szkice, eseje, Eco rozprawa, wiersze, zagadki na tematy związane ze środowiskiem.

10. Praktyczne działania z udziałem lokalnych instytucji.